Sacerdos Polonus
Sacerdos Polonus

 

Udział i referaty w konferencjach krajowych i międzynarodowych

 

9-10 VI 2017 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej

przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych, Katedrę Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pt. Rola wychodźstwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i w krajach byłego ZSRS, Aula Schumana – budynek Auditorium Maximum UKSW, Referat:  Troska duchowieństwa polskiego o zorganizowanie szkolnictwa polonijnego we Francji na łamach "Polaka we Francji".

 

3 VI 2017 udział w konferencji naukowej organizowanej pod patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy „Pogranicze kujawsko - wielkopolskie" Wierzbinek. Referat: Duchowieństwo parafii Lubstów od połowy XIX wieku do II wojny światowej.

 

1-2 VI 2017 udział w International Conference Diasporas: Past and Present, Słupsk, Poland, organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku, referat: Wychodźstwo z ziem polskich w XIX wieku.

 

30 IV - 2 V 2017 udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej  przez Katedrę Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL, w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k. Trzebnicy, nt. - "Architektura sakralna i kultura religijna Dolnego Śląska" i referat: Duchowieństwo śląskie wobec Kulturkampfu.

 

16-17 III 2017  udział w Kijowie, w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Akademię Pomorską w Słupsku, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, nt., „Ukraina – Polska: Partnerstwo Strategiczne w układzie geopolitycznych współrzędnych". Referat: Tożsamość Polaków - wiernych Kościoła katolickiego na Ukrainie w XIX w.

 

14 V 2016 udział w konferencji naukowej organizowanej pod patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy „Pogranicze kujawsko - wielkopolskie" Wierzbinek. Referat: Duchowieństwo parafii Sadlno od połowy XIX wieku do II wojny światowej.

 

14 IV 2016 udział w konferencji popularnonaukowej pt. „Chrzest Polski milowy krok ku cywilizacji. Casus Wielkopolski wschodniej”, organizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, instytucję kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski - referat Rozwój chrześcijaństwa w Wielkopolsce wschodniej po przyjęciu chrztu

 

29 I 2016 udział w konferencji naukowej organizowanej  przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Parafię Kolegiacką Wszystkich Świętych w Kolbuszowej i Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej pt. Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896) - "Ojciec Sybiraków" i referat: Syberyjskie losy kapłanów diecezji kujawsko-kaliskiej po powstaniu styczniowym.

 

16 X 2015 Wykład Inauguracyjny Opieka duszpasterska nad Polakami w świecie i udział w niej Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.

 

12-13 VI 2015 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych, Katedra Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kongres Polonii Amerykańskiej pt. Przywództwo polonijne - jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji, Aula Schumana – budynek Auditorium Maximum UKSW, Referat: Rola Polskiej Misji Katolickiej we Francji w okresie międzywojennym w zachowaniu i obronie narodowych i religijnych wartości wychodźstwa polskiego.

 

27 V 2015 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pt. Polacy i ich duszpasterze we Francji po II wojnie światowej, organizowanej przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Referat: W trosce o zachowanie tożsamości religijnej i narodowej Rodaków. Rezolucje duchowieństwa polskiego we Francji z dn. 9 XI 1945 r.

10-11 XII 2014 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Lwowie. "Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990)" organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie, Parafię Bazyliki Metropolitalnej pw. NMP Obrządku Łacińskiego we Lwowie. Podczas sesji referat nt. "Obrzędowość świecka" jako środek przekazu idei, wyobrażeń i uczuć ludzi radzieckich w propagowaniu światopoglądu materialistycznego.

 

3 XII 2014 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pt. Wybitne postacie polskiej emigracji powojennej. Wojskowi, organizowanej przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Fundację Armii Krajowej w Londynie oraz Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Referat: Z Armii Krajowej do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ks. kpt. Mieczysław Bossowski.

 

7 V 2014 udział w konferencji organizowanej  - w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27, IV piętro) pt. W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia badań polonijnych i referat: Duszpasterstwo polonijne - próba definicji.

 

9 XII 2013 udział w konferencji organizowanej przez Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL, w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27, IV piętro) - Sto tomów czasopisma "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych. Referat: Polonijna prasa w służbie wychodźstwa polskiego w okresie międzywojennym na przykładzie Francji.

 

15-16 XI 2012 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Lwowie. "Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990)" organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie. Podczas sesji referat nt. Przejawy oporu społecznego wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego wobec władz komunistycznych na terenie obwodu winnickiego (USRR) w latach 1944-1965.

30 IX 2011 udział w konferencji organizowanej przez Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL pt. „Księgi wizytacyjne w archiwalnych zasobach kościelnych. Dawniej i dziś”. Referat: Obraz duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie na podstawie wizytacji rektora Polskiej Misji Katolickiej w Belgii.

14 V 2011 udział w X Międzynarodowym Sympozjum organizowanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pt. Przyszłość Cywilizacji Zachodu – Emigracja i cywilizacjei referat: Oświata i szkolnictwo polonijne.

29 V 2010 udział w Konferencji organizowanej w Gdańskim Seminarium Duchownym w ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki Czy Bóg rozumie po polsku? Dylematy polskiej emigracji we współczesnej Europie. Referat: Szansa czy zagrożenie dla Kościoła lokalnego? Polscy imigranci w Unii Europejskiej.

20 V 2010 udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Bogurodzica na ludzkich drogach życia, organizowanej przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, parafię p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim i Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim i referat: Pielgrzymowanie Polonii norweskiej.

24 III 2010 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pt. Emigracja polska wczoraj i dziś. Duszpasterstwo polonijne i referat: Opieka duszpasterska nad Polakami w Finlandii.

14-15 X 2009 udział w Sympozjum Polonijnym organizowanym przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda w Poznaniu pt. „Otoczmy troską życie polskich migrantów”. Referat: Instrukcja Erga migrantes caritas Christi szansa czy zagrożenie dla duszpasterstwa polonijnego.

26 IX 2009 Wykład Inauguracyjny Troska Kościoła katolickiego w Polsce o Polaków i Polonię w świecie w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą.

20 XI 2008 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pt. Emigracja polska wczoraj i dziś. W poszukiwaniu wiedzy i referat: Oświata polonijna w Belgii. Wczoraj i dziś.

11 II 2008 udział w ogólnopolskiej sesji naukowej organizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej „Z dziejów duszpasterstwa zakonnego wśród Polonii na świecie. 50-tą rocznicę powstania Polskiego Ośrodka Katolickiego Bernardynów w Martin Coronado (1957-2007). Referat: Skala oddziaływania władz państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych zaangażowanych w duszpasterstwie polonijnym w latach siedemdziesiątych XX w.

24 IX 2007 udział w konferencji organizowanej przez Instytut Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL pt. „Organizacja i praca w archiwach kościelnych”. Referat: Źródła do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w archiwach ukraińskich.

30 V 2007 udział w konferencji „Troska o Polonię i Polaków w świecie” – wręczenie Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II JE ks. bp. Ryszardowi Karpińskiemu – delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji. Referat: Duszpasterstwo polonijne- skala oddziaływania.

13-14 V 2007 udział w ogólnopolskiej sesji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Gdański: Gdańsk - Sulęczyno. Podczas sesji referat nt. Duszpasterstwo polonijne w Kościołach partykularnych Unii Europejskiej.

26-28 X 2006 udział w międzynarodowej sesji naukowej z okazji 10-lecia reaktywowania Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej organizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne we Lwowie – Brzuchowicach. Podczas sesji referat nt. Świadectwa życia i zaangażowania duszpasterskiego biskupa nominata - wychowanka tegoż seminarium – ks. Wojciecha Olszowskiego.

10-11 V 2006 współorganizator międzynarodowej konferencji Z Sybiru na drugą półkulę. Wojenne losy polskich dzieci. Podczas sesji referat Opieka duszpasterska nad Polakami w Nowej Zelandii.

28 IV 2006 udział w międzynarodowej konferencji „Polityka a religia” organizowanej przez KUL. Referat Procedury ideologiczne wobec religii w ZSRR.

1 IV 2006 udział w międzynarodowej konferencji „Duchowieństwo polskie w latach II wojny światowej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

2 XII 2005 udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Życie społeczne Polaków na Wschodzie i ich kontakty z Polską” organizowanej przez Akademię Podlaską w Siedlcach. Podczas sesji referat Sytuacja prawna mniejszości polskiej na Ukrainie.

9 XI 2005 udział w sympozjum organizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Sercanów w Stadnikach k/Krakowa nt. Między męczeństwem a nadzieją – Kościół katolicki w Europie Wschodniej. Podczas sesji referat Historia laicyzacji. Skala oddziaływania antyreligijnego wobec Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej.

21-22 X 2005 w Bibliotece Głównej KUL zorganizował dwudniową międzynarodową sesję naukową nt. Zaangażowanie duchowieństwa polskiego na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie (Ukraina).

19 X 2005 udział w sesji naukowej „Jan Paweł II wobec Polonii” organizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego – Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. kard. A. Hlonda w Poznaniu. Podczas sesji referat Instrukcja „Erga migrantes caritas Christi” wyrazem troski Kościoła o migrujących.

19 IX 2005 w KUL zorganizował międzynarodową konferencję „Polacy na Ukrainie Centralnej i Wschodniej”. Podczas sesji referat Mniejszość polska na Podolu na początku lat 20. XX w.

18 X 2004 udział w Międzynarodowej Konferencji nt. Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych organizowanej przez Akademię Bydgoską - referat Kapłan katolicki jako inicjator i koordynator środowisk polskich na Ukrainie.

23-24 IX 2004 udział w konferencji naukowej Mniejszości narodowe w procesach transformacji oraz integracji w Europie organizowanej przez Wydział Politologii UMCS.

13-14 V 2004 udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Polityczna w Polsce organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu – referat nt. Mniejszość polska na Ukrainie.

15 IX 2003 udział w Warszawie w Międzynarodowej Konferencji Pozarządowych Organizacji Europy nt. Rola i miejsce organizacji współpracujących z Rosją w jednoczącej się Europie.

28 V 2003 udział w Międzynarodowej Konferencji nt. Kształtowanie elit polonijnych organizowanej przez Akademię Bydgoską - referat Duchowieństwo polskie na Wschodzie i jego wpływ na tworzenie elit polonijnych.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Józef Szymański